Bijeenkomst werkgelegenheid in de afvalsector

Bijeenkomst  werkgelegenheid in de afvalsector. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Gemeenten staan in dit verband voor een tweetal uitdagingen.
1.
Uitvoering geven aan het sociaal akkoord *) . Met gerichte stimuleringsmaatregelen voor jongeren en ouderen en een sectorale aanpak wordt ingezet op werkgelegenheid.
Voor de afvalsector is het sectorplan AMBOR tot stand gekomen waar uw gemeente in dit kader van kan profiteren.
2.
Uitvoering geven aan het programma “Van afval naar Grondstof”(VANG). De doelstelling voor 100 kg per inwoner restafval of 75 % hergebruik in 2020 kan ook in uw gemeente gerealiseerd worden en geeft dit de gewenste impuls aan de circulaire economie.

Lees meer op http://adsom.nl/events/centrum-voor-interactief-leren/

UA-39505741-1