Gedragscode, Leveringsvoorwaarden, Privacy

Adsom hanteert op het terrein van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, kwaliteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en honorering de gedragsregels van de ROA en OAWS.

Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Adsom BV en Adsom en Partners v.o.f.

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Adsom  BV,  Adsom en Partners

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding/traject: standaard groepsgewijze/individuele trainingen/opleidingen, leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules van Opdrachtnemer, waar deelnemers op groeps/individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Training/opleiding/traject
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding/Traject komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, offerte, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
a. het training- traject- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van de training/opleiding/traject voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een groeps training/opleiding/traject af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4.3 Duur en afsluiting van een onderzoek
a. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
b. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
c. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
e. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
f. Indien nog (herhalings)metingen openstaan geldt de factuurdatum voor de laatstgezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.3d.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing
5.1 Training/opleiding/traject door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een training/opleiding/traject heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding/traject schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c, € 150,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding/traject kan tot vier weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b: na, kosteloos geschieden, tenzij reeds heeft aangevangen en gesprekken daartoe hebben plaatsgevonden. Bij annulering van de training/opleiding/traject op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 80% van de trainings/opleidings/traject prijs berekend.
d. Bij trainingen/opleidingen/trajecten waarbij een persoonlijke gesprekken plaatsvinden, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek:
• Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.
• Verzetten van het persoonlijk gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- ,opleidings- of trajectsessie.
• Verzetten van het persoonlijk gesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer is kosteloos tot 2 dagen vóór het  gesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- ,opleidings- of traject sessie. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- opleidings- of trajectsessie worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.
e. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
f. Indien het persoonlijk gesprek meer dan 4 weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag van de training/opleiding plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot training/opleiding, kan de training/opleiding niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering van de training/opleiding 80% in rekening worden gebracht.
g. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
h. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen/trajecten zijn afwijkend en worden vermeld door opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan opdrachtgever.

5.2 Opdracht en/of onderzoek door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 150,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 90% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
g. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 7: Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding/traject of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijk gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer, nog mogelijk is. Vervanging van een deelnemer voor een eventuele masteropleiding dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan opdrachtnemer mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende opleiding. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 9: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek
9.1. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum dan wel conform voorwaarden zoals gedefinieerd in offerte en overeenkomst.

9.2. Bij deelname aan een module programma’s brengt opdrachtnemer de door de opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs conform de daartoe overeengekomen termijn in rekening door middel van een factuur.

9.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht
11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer.  Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven materiaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de gedragsregels van de ROA en OAWS uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

12.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.4 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 13: Persoonsregistratie
13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

13.2 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

13.2 Naam- en adresgegevens kunnen worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’’s-Hertogenbosch.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Het gebruik van privacy gevoelige gegevens door Adsom B.V.

Wij verkrijgen gegevens van uzelf/opdrachtgever of gemachtigde. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (indien wettelijk verplicht)
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen
 • Bedrijfs en Functionele Gegevens

(Strategische en Operationele plannen)

 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze gegevens? 

Wij verwerken deze gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden nieuwsbrieven en informatie op de website

 

Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde gegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • De verbetering van onze diensten;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij persoonsgegevens uitwisselen. Voorafgaand zullen wij u daartoe informeren en vrijgave vragen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. De site maakt gebruik van cookies die onthouden of u voor het eerst op de site komt, hoe vaak en hoe lang u de site bezoekt, welke pagina’s u op de site bezoekt, via welke site u op mijn site terecht komt en welke zoektermen u hebt gebruikt. In de praktijk maken wij geen gebruik van deze gegevens.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld.

U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat voorkeuren te volgen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

info@adsom.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Adsom B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

UA-39505741-1