NOVI RAAKT WONINGCORPORATIES

Recentelijk werd het ontwerp Nationale Omgevingsvisie gepresenteerd. Hierin worden vier prioriteiten in het ruimtelijk beleid gebundeld. Er moet ruimte komen voor de energietransitie. Nederland moet toegroeien naar een duurzame economie. Er moet gestreefd worden naar sterke en gezonde steden en regio’s  en een toekomstbestendige ontwikkeling van het omliggende platteland. Al deze , deels conflicterende, ambities leggen een claim op onze schaarse ruimte. Per provincie en gemeente zal een zo integraal mogelijke afweging moeten worden gemaakt.

Wat is de vrije ruimte waarin woningcorporaties reflectie kunnen geven? In de NOVI is voor de corporaties geen ruimte voor een visie  gegeven. De nieuwe woningwet heeft er al toe bijgedragen dat jongeren met een krappe beurs weinig kans maken op een betaalbare woning, laat staan onze ouderen met de gewenste aanpassingen van hun huis en aandacht voor extramurale zorg.

Een reveil van de woningcorporaties is dringend gewenst.

Inmiddels is er wel een stijging van 75 % niet beïnvloedbaren bedrijfslasten in vijf jaar ontstaan, zo becijferde  het platvorm MKW die een derde van corporaties uitmaakt.

Gewenste oplossingen wijzen in de richting van:

  • Verlaging lastendruk,
  • Omzetten van de verhuurdersheffing naar een investeringsheffing
  • Vermogensbelasting voor corporaties afschaffen omdat deze een stichting zijn
  • ATAD repareren
  • Corporaties zelf het huurbeleid voor de middeninkomens  laten bepalen

Alle corporaties  willen hun werk goed doen en dat kan alleen als het Rijk bereid is  woningcorporaties een plaats te geven, ook in de NOVI waarvan ze nu geen deel uitmaken en de sociale woningbouw weer lucht krijgt.

UA-39505741-1