De gemeenten hoeven dat maatwerk niet alleen uit te vinden!

De datum van 1 januari 2015 nadert sneller dan we denken. Op die dag hevelt de Rijksoverheid een aantal taken over naar de Gemeentelijke Overheden. Het gaat dan om de Jeugdzorg en delen van de AWBZ. Een van de argumenten is dat de gemeenten beter in staat zijn maatwerk aan de burgers te leveren op die terreinen. Een ongewenste ontwikkeling! In feite is het een bezuinigingsslag waarbij de benodigde budgetten lang niet altijd voldoende zullen zijn. Bovendien hebben de gemeenten een bepaalde vrijheid van handelen hoe ze de te ontvangen budgetten gaan inzetten voor die zorg. Uit het recente verleden weten we dat gemeenten de gelden bestemd voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)naar eigen inzicht besteden. Gebruiken gemeenten bijvoorbeeld een deel van het geld om de tegenvallende inkomsten uit grondverkoop op te vangen? Uit eigen ervaring blijkt dat iemand in Gemeente A  €7000,- voor een woningaanpassing krijgt en in Gemeente B (voor dezelfde aanpassing) €12.000,- In de ene gemeente krijgt iemand als hulp behoevende wel een tegemoetkoming in de taxikosten en iemand in een andere gemeente met dezelfde hulpvraag niet. Je kunt dus pech hebben en toevallig in de ‘verkeerde’ gemeente wonen. Voorbeelden van rechtsongelijkheid die niet zou mogen bestaan.

Even zo belangrijk is de vraag of de gemeenten er klaar voor zijn om dit ‘maatwerk’ te leveren. Zijn er voldoende en gekwalificeerde ambtenaren of medewerkers op 1 januari 2015 beschikbaar? Is de gemeentelijke organisatie dan toegesneden op die nieuwe taken? Worden de burgers door hun gemeente tijdig geïnformeerd over een veranderende werkwijze? Allemaal vragen waarop nog geen antwoord bekend is.

Het ziet er nu naar uit dat de overheveling van bepaalde taken van het Rijk naar de Gemeenten door gaat. Om dan gemeenten tijdig klaar te laten zijn voor de situatie van 1 januari a.s. lijkt externe ondersteuning onontbeerlijk. Samen met een externe partner kan op korte termijn een plan worden ontwikkeld hoe de bovengestelde vragen kunnen worden beantwoord en invulling kan worden gegeven aan een verantwoord en rechtvaardig beleid op de nieuwe taken die de gemeenten krijgen toebedeeld. De gemeenten hoeven dat maatwerk niet alleen uit te vinden!

Henny Melker, Management Adviseur

 

UA-39505741-1