Woningcorporaties en omgevingsvisie. Beklemmingen en kansen.

Woningcorporaties staan voor grote opgaven in de leefomgeving. Het lijkt een beklemming tussen verschillende  krachten. Zo spreekt de samenleving corporaties steeds vaker aan om een grotere rol te spelen in sociale vraagstukken,  extramuralisering van de zorg is een  groeiend voorbeeld. En is er het nijpend  gebrek aan middel dure huurwoningen en de last van  onnodige wet- en regelgeving.

Voor middeninkomens is er nul uitzicht op een woning. Ook Rijk en gemeenten doen steeds meer een appel op de corporaties om een grotere maatschappelijk rol te gaan spelen bij het opvangen van mensen met  sociale problemen.

Alleen in samenhang lijken deze vraagstukken nog op te pakken. Rondom de grote opgaven van de Novi m.b.t. de leefomgeving zoals energie en verstedelijking, gaat het om meer samenhang , is het van belang om verschillende opgaven niet los van elkaar te willen zien, kijk naar het gebrek aan concrete bouwlocaties. Hoe weerbarstig is dit en wat kunnen we er aan doen?

Dan de aanpak van de energietransities. Als je 2.5. miljoen woningen CO2-neutraal wilt maken dan moet je slagen kunnen maken van 10 tot 50 duizend  woningen in een klap. Maar corporaties zullen geen woningen aanpakken waar recent nog in is geïnvesteerd als dat betekent dat de afschrijving wordt verkort.

De verhuurdersheffing is ook een heikel punt, het betekent gewoon geld wegpompen uit de sector.  Nieuwe gezamenlijke aandacht is broodnodig.

De kansen.

In de provincie is er een ontwikkeling en voortgang in samenwerking en door fusies van kleine gemeenten. Hierdoor ontstaan veranderingen in de nationaal-regionale samenhang en leefomgeving. Praktisch is van belang de verschillende opgaven daarom niet los van elkaar te blijven zien.

Corporaties  kunnen in een samenstel van gewenste veranderingen, tot de manier van wonen vervoer en verwarming invloed hebben. Het kabinetsperspectief onderschrijft de meerwaarde van een integrale benadering gericht op duurzaamheid en voor de regionale woningopgave.

Een meer samenhangende benadering ontbreekt nog. Hier kunnen samenwerkende woningcorporaties veel aan invloed gaan winnen.

UITNODIGING BIJEENKOMST
UA-39505741-1