“Strategisch plannen is een proces, het plan is een document”

Ondernemers, maar ook managers en bestuurders, van organisaties weten zich verantwoordelijk voor het handhaven en meebewegen van hun organisaties in een sterk veranderlijk speelveld. Elke vorm van inspiratie, een denkkader of een levendig voorbeeld is daarbij veelal welkom!

Ingegeven door nieuwe ontwikkelingen wordt door hoofddirectie en aandeelhouders verwacht dat managers in teamverband sturing geven aan het uitvoerende proces ter realisatie van gestelde doelen.Dit blijkt voor veel managers een van de lastigste taken: immers dient er sprake te zijn van anticiperende vermogen en handelen.

Iedere functionaris binnen de leiding vervult in het team een specifieke rol. Vanuit de centrale organisatie doelstelling worden individuele/afdelings-/vakgebied doelen o.b.v. key performance indicators geformuleerd. Door de early adopters methodiek binnen de organisatie ontstaat draagvlak waardoor uitvoering van plannen gemonitoord plaatsvinden.

Een grote valkuil van managers en een team leidinggevenden is de dagelijkse bezigheid met het blussen van brandjes! De praktijk leert dat dit ten koste gaat van het “managen” als zodanig en onvoldoende draagvlak ontstaat voor nieuwe beweging.

Parallellen met de krijgskunde vormen rijke bronnen vanwege het tactisch en efficiënt gebruik dat een militaire manager moeten maken van de middelen die hij/zij tot zijn beschikking heeft.Trendwatching, scenarioplanning, visieontwikkeling , toekomstverkenningen, zijn voor iedere organisatie noodzakelijke hulpmiddelen geworden.

Bij het toetsen van strategische doelen en acties gaat het in de Adsom workshop o.a. om de leerprincipes van Sun Tzu en ervaringen van meer dan 2500 jaar militair leiderschap en de toepassing in onze dagelijkse praktijk n de huidige en toekomst tijdsgeest. Aan de orde komen o.a. de krijgskundige inzichten van Henri Bernard , von Clausewitz en Liddel-Hart.

Tags:

UA-39505741-1