Het oplossen van situationele arbeidsongeschiktheid

Jaarlijks zijn er ongeveer 70.000 tot 120.000 ziekmeldingen die voortkomen uit conflicten op de werkplek: we noemen dat vaak ook situationele arbeidsongeschiktheid.

‘Genezing’ van deze arbeidsongeschiktheid betekent niet alleen tijdelijke rust door afwezigheid voor herstel van (mogelijk ook fysieke) klachten, vrijstelling van werk en volgens protocol her-instroming o.b.v. een plan van aanpak ref arbodienst/bedrijfsarts/HR,  maar ook dat het daaraan ten grondslag liggende conflict moet worden aangepakt. Om te voldoen aan de re-integratieverplichting uit de Wet verbetering poortwachter is ondersteuning (lees ook bemiddeling) hiervoor een nuttige interventie zijn.

Het verplicht op te stellen re-integratieverslag vermeldt alle activiteiten die in het kader van de werkhervatting hebben plaatsgevonden. Denk aan binnen 6 weken een probleemanalyse en advies door de arbodienst en binnen 8 weken een door werkgever en werknemer gemaakt plan van aanpak.

Adsom wordt bij situationele arbeidsongeschiktheid ingezet (ook zodat in het plan van aanpak dit kan worden meegenomen) waardoor er een versnelling maar vooral verbetering optreedt (lees duurzaam karakter) in de re-integratie en ter voorkoming van verstoring en zelfs terugval of uitval!!! (Advies:  een gesprek tussen werknemer en werkgever met een derde erbij (bemiddeling)  Zowel werknemer en werkgever hebben in de lijn van de Wet verbetering Poortwachter een actieve rol en houding bij de re-integratie. STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Bemiddelaar faciliteert en bevordert het proces.

Tags:

UA-39505741-1